POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
+316 15275727
Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

BEING INDIAN B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere

aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Being Indian B.V.

(hierna te noemen: “Being Indian B.V.”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door

Being Indian B.V. georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”).

Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand

komen via een door Being Indian B.V. voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële

(voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-

uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene

voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle

terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex,

waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Being Indian B.V. en de

klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het

evenement bij Being Indian B.V. dan wel een door Being Indian B.V. ingeschakeld (voor)verkoopadres

bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Being Indian B.V. verstrekt

document of een door of vanwege Being Indian B.V. verstrekte barcode. De barcode is een

unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het

toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het

evenement krijgt toegang. Being Indian B.V. mag ervan uitgaan dat de houder van dit

toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Being Indian B.V. is niet

gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te

verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en

blijft van het door Being Indian B.V. dan wel een door Being Indian B.V. ingeschakeld (voor)verkoopadres

verstrekte toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld,

rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik

van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Being Indian B.V. garandeert de

geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische

communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft

gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor

zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden

verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Being Indian B.V. kan noch de

vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het

toegangsbewijs garanderen.

2.8 Being Indian B.V. behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te

bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door

Being Indian B.V. gestelde maximum te houden.

2.9 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel

6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te

houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter

verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden

of te verstrekken. Van dit verbod kan door Being Indian B.V. worden uitgezonderd de verkoop

van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

3.2 De klant is jegens Being Indian B.V. gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige

(andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder

onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële

doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant

opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op

te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat

er jegens Being Indian B.V. voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

Being Indian B.V. kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz

gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet

overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant

toegang. Being Indian B.V. is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder

van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt

met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder

de toegang tot het evenement te weigeren.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit

artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct

opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Being Indian B.V. verschuldigd en €

5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt

onverminderd het recht van Being Indian B.V. om van de klant bovendien nakoming en/of

vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering

bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs

zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats

waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van

de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het

ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van

evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Being Indian B.V.

onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het

kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van

alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde

leeftijdsgrens.

4.4 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de

plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Being Indian B.V. dergelijke apparatuur voor de

duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele

aansprakelijkheid ter zake.

4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of

gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de

plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Being Indian B.V. dergelijke voorwerpen voor

de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele

aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag

genomen worden en niet worden geretourneerd.

4.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen

fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is

verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje),

posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden

genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.7 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt,

deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels)

en/of aanwijzingen van Being Indian B.V., de exploitanten van de plaats waar het evenement

wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere

bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht

is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische)

rookwaren.

4.9 Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (dwz zonder begeleiding van een

meerderjarige) hanteert Being Indian B.V. een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij dance

evenementen hebben klanten onder de 18 jaar geen toegang.

Artikel 5 – Rechten van Being Indian B.V.

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd

in deze algemene voorwaarden is Being Indian B.V. gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te

maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat

de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs

(waaronder begrepen servicekosten) aan Being Indian B.V., al dan niet via een

(voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte

toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 Being Indian B.V. behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het

evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te

verwijderen indien Being Indian B.V. dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust

en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs

is Being Indian B.V. gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het

evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan

maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest en Being Indian B.V. zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of

geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor

promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors.

Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige

vergoeding.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband

mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand,

slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft Being Indian B.V. het recht het

evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Being Indian B.V.

wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Being Indian B.V. uitsluitend verplicht zijn

aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het

toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd

servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in

artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met

overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Being Indian B.V. slechts

gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de

vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de

vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële

(voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt

slechts uiterlijk binnen 24 weken na de geannuleerde datum plaats bij een

(voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres

van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde)

evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin

kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander

evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Being Indian B.V. wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de

nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het

evenement op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken dan is hij

gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres, klant krijgt dan tickets aangeboden voor een concert op een andere datum, wil klant dit concert ook niet bezoeken. Houdt klant het betaalde bedrag tegoed bij Being Indian B.V. bij ieder volgend concert mag klant gebruik maken van dit tegoed.  Er word nimmer gerestitueerd in geld.  Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Being Indian B.V.

7.1 Being Indian B.V. is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks

en uitsluitend gevolg is van een aan Being Indian B.V. toe te rekenen tekortkoming. Voor

vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Being Indian B.V. is

verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in

aanmerking komt:

a) gevolgschade;

b) immateriële schade;

c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van

Being Indian B.V..

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van

het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Being Indian B.V. geen

enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden

of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Being Indian B.V.

hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).

7.3 Being Indian B.V. zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het

aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk

voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de

klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals oa vermeld op

toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te

controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Being Indian B.V.) of de

aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4 Being Indian B.V. is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het

programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van

het programma. Being Indian B.V. is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma

van festivals.

7.5 Being Indian B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door

verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 Being Indian B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites

conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming

persoonsgegevens.  

Artikel 9 – Geheimhoudingsplicht
9.1 Klant mag E-mails, gesprekken of informatie met betrekking tot Being Indian B.V. niet delen met derden, tevens mag er niks op het internet geplaatst worden over Being Indian B.V. zonder voorafgaande toestemming. Telefoongesprekken mogen ook niet zonder voorafgaande toestem- ming opgenomen en gedeeld worden met derden. Constateert Being Indian B.V.een van de deze overtredingen dan is de klant een direct
opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Being Indian B.V. verschuldigd en €
5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt
onverminderd het recht van Being Indian B.V. om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 10 – Slotbepalingen
10.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Being Indian B.V. bestaat is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
Being Indian B.V. en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Being Indian B.V. is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.